top of page

Arrivée höstrybs

Arrivée är en höstrybssort som förädlats i Sverige av Svalöf Consulting AB. Den är godkänd för sortlistan i Estland och är därmed upptagen på EU:s sortlista. I Sverige representeras sorten av Scandinavian Seed AB. I Finland representeras Arrivée av Berner Oy. Kontakta din utsädesleverantör för att köpa utsäde av Arrivée.

I Estland har Arrivée jämförts med Largo i 4 försök år 2013 - 2014. Arrivée har gett 10 procent högre oljeskörd än Largo.

Resultat av officiella försök i Estland. 4 försök år 2013 - 2014.

Arrivée har även överträffat den estniska sorten Legato med 8 procent högre oljeskörd.

Resultat av officiella försök i Estland. 8 försök år 2013 och 2019 - 2020.

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare gjorde 2017 två kombinerade sort- och odlingstekniska försök i C och T län. Arrivée gav där 8 procent högre oljeskörd än Largo.

OS-28 år 2017. Två försök i C och T län.

Höstrybs kan sås 10 - 14 dagar senare än höstraps vilket ger stor flexibilitet beträffande förfrukt.  Genom att välja en sent mognande men högavkastande spannmålssort som förfrukt kan man kompensera för höstrybsens lägre avkastning jämfört med höstraps. Men om höstrybsen ges goda förutsättningar kan den ge hög avkastning. I försök har den gett upp till 4300 kg frö/ha. Vinterhärdigheten är bättre än för höstraps, även jämfört med hybridsorter av höstraps och höstrybsen behöver inte tillväxtregleras eftersom tillväxtpunkten är låg både vid tidig och sen sådd.

Höstrybs blommar tidigt på våren och undviker ofta insektsangrepp. Den växer snabbt och konkurrerar bra mot ogräs. Det är egenskaper som gör höstrybsen speciellt lämpad för ekologisk odling. I ekologisk odling bör rybsen radhackas.

För högsta möjliga avkastning är det viktigt att rybsen står upp ända fram till skörd. Utsädesmängden bör vara 80 - 100 frön/m2 vilket motsvarar 2 - 3 kg/ha, beroende på tusenkornvikt. Kvävegivan bör vara 40 - 50 kg N/ha på hösten och max 120 kg N på våren.

bottom of page